Informacje prawne

INFORMACJE OGÓLNE I WARUNKI UŻYTKOWANIA

 

Warunki korzystania z Serwisu

Niniejsze ogólne warunki użytkowania (zwane dalej również: „Warunki użytkowania”) regulują dostęp i korzystanie z strony internetowej www.v33.pl (zwaną dalej równieżj: „Strona internetowa” lub „Witryną). Ta strona internetowa jest własnością spółki V33 SA – z siedzibą w La Muyre a Domblans (39210), zarejestrowana w RCS Lons-le-Saunier pod numerem 305 690 158. V33 SA udzielił spółce V33 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 18, Zakrzewo, 62-069 Palędzie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000018992, NIP 7810042755, REGON 631543901(dalej: V33)  prawa do korzystania z tej strony oraz jej nazwy.

Witryna ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat V33 i jej produktów.

Jeśli otwierasz i przeglądasz Witrynę, akceptujesz tym samym wszelkie ograniczenia i warunki korzystania z niej podane poniżej. Prosimy nie korzystać z tej strony, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki użytkowania Witryny.

Informacje i dane dostępne na stronie internetowej V33  są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią podstaw do relacji prawnie wiążących lub ustanowienia takich relacji np. oferta świadczenia usługi lub oferta sprzedaży jakichkolwiek produktów, o ile zostały w taki sposób przedstawione.

Informacje na temat V33 i jej produktów, prezentowane na stronie V33 nie stanowią oferty sprzedaży produktów firmy V33. Treści na temat produktów i / lub systemów, przedstawione na Stronie internetowej V33 są umieszczone w ogólnych celach informacyjnych na temat całej gamy produktów V33. Informacje te nie stanowią oferty sprzedaży, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej.

 

Odpowiedzialność

V33 zastrzega sobie prawo, bez uprzedzenia, do czasowego zawieszenia dostępu do Witryny lub całości lub części świadczonych przez nią usług, z przyczyn od niej niezależnych lub ze względów technicznych związanych w szczególności z potrzebą aktualizacji usług, w celu ich modyfikacji, do ich utrzymania i, ogólnie rzecz biorąc, do wszelkich innych przyczyn technicznych i organizacyjnych, bez ponoszenia odpowiedzialności.

V33 zapewnia, że wszelkie informacje zamieszone w serwisie zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, celem zapewnienia aktualności i ścisłości danych. Jednocześnie V33 wskazuje, że  dokładność informacji udostępnianych odwiedzającym w serwisie może zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne lub nadal być niekompletne. W związku z tym V33 nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z serwisu, w szczególności nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie, ani za wykorzystanie, które mogą być wykonane przez osoby trzecie. V33 nie odpowiada za dokładność, ścisłość i kompletność informacji. V33 zastrzega sobie również prawo do zmiany w każdym czasie i na różne sposoby treści na Stronie internetowej niezależnie od przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zatem osoby wykorzystujące opublikowaną zawartość czynią to na własną odpowiedzialność.

Połączenie z witrynami stron trzecich nie oznacza zatwierdzenia tych witryn przez V33 i nie monitoruje tych witryn, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych witryn lub ich zawartości.

Korzystanie z Witryny podlega polskiemu prawu. Wszelkie reklamacje dotyczące instytucjonalnej części strony mogą być kierowane do V33 pod wskazanymi powyżej adresami.

 

Przetwarzanie danych osobowych

V33 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 18, Zakrzewo, 62-069 Palędzie, wpisaej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000018992, NIP 7810042755, REGON 631543901 jest administratorem danych osobowych oraz zobowiązuje się do poszanowania prywatności każdego odwiedzającego Stronę internetową.

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy, brak podanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług lub przez okres wynikający z obowiązujących przepisów  dotyczących archiwizacji dokumentów.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. b) tj. umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a osobą, której dane dotyczą. Ponadto dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którym jest ………………………..

Osoba fizyczna, której dane dotyczą, na podstawie art. 77 ust. 1 RODO ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem jeżeli uzna, że jej prawa wynikające z RODO są naruszane.

Klient przekazujący Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą  może ona także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych  następuje poprzez złożenie oświadczenia przesłanego na adres info.it@v33.com.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi świadczącemu usługi dostawy w celu realizacji usługi oraz podmiotom sprawującym nadzór informatyczny nad działalnością Administratora, jak również podmiotom wykonującym rozliczenia finansowe na rzecz Administratora danych.

Dostęp do produktów i usług prezentowanych na stronie może być ograniczony do niektórych krajów. Od każdej zainteresowanej osoby zależy zatem sprawdzenie z wyprzedzeniem, po ogólnym lub lokalnym kontakcie V33, czy ma on możliwość dostępu do produktów lub usług referencyjnych.

Możesz zarządzać wszystkimi lub częścią plików cookie strony internetowej klikając poniższy link: [Cookies panel].

 

Własność intelektualna

Witryna, a także wszystkie elementy, które ją tworzą (takie jak logo, marki, projekty, modele, obrazy, klipy audio i wideo, teksty, zdjęcia, logo, grafika, oprogramowanie, bazy danych, nazwy domen, bez wyczerpującej listy) są wyłączną własnością V33 lub były przedmiotem wcześniejszej autoryzacji do użytku.

Niniejsze Warunki użytkowania nie oznaczają przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej do artykułów należących do V33 na rzecz Użytkowników.

Jakiekolwiek całkowite lub częściowe przedstawienie Strony lub jakiegokolwiek jej elementu (takiego jak znaki towarowe V33 lub znaki wyróżniające używane do oznaczania produktów V33), w jakikolwiek sposób i bez uprzedniej pisemnej i pisemnej zgody, jest zabronione i stanowi naruszenie zgodnie z Kodeksem własność intelektualna i byłaby sankcjonowana w tym zakresie.

Jednakże V33 zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do ich Witryny na niewyłącznych, osobistych, nieprzenoszalnych zasadach i do użytkowania zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych Warunkach użytkowania.

Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać, bezpośrednio ani pośrednio, praw własności intelektualnej V33 i zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób, nazw, marek, logo, oprogramowania, informacji, baz danych i wszystkich dokumentów, które są ogólnie przekazywane do niego w przypadku realizacji niniejszych warunków użytkowania.

Góra strony